Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování nákupu kosmetiky a reklamační řád www.krasazeny.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na zprostředkování koupě zboží (kosmetiky) v internetovém obchodě www.krasazeny.cz, zejména blíže vymezují práva a povinnosti zákazníka (zájemce o zprostředkování koupě kosmetiky), prodávajícího a zprostředkovatele (provozovatele internetového obchodu). Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.2 Provozovatelem internetového obchodu www.krasazeny.cz je alfamarka s.r.o. IČ: 03815901, se sídlem: sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále též jen  „provozovatel portálu krasazeny“ nebo „provozovatel“).

1.3 Zákazník je osoba, která objednává zprostředkování koupě zboží pomocí internetového portálu www.krasazeny.cz (dále je „zákazník“).   

1.4 Internetový obchod je internetový portál na stránkách www.krasazeny.cz umožňující zákazníkům vyhledávat a objednávat zboží (dále jen „portál krasazeny“). Internetový portál umožňuje zákazníkům nákup kosmetiky a dalších produktů zejm. značky TianDe.

1.5  Prodávajícím je distributor nebo dodavatel zboží  či provozovatel velkoskladu – zejména kosmetiky a dalších produktů značky TianDe, kterému provozovatel předává objednávku zákazníka (dále též jen „prodávající“). Před předáním objednávky prodávajícímu informuje provozovatel zákazníka o tom, komu bude objednávka předána (identifikace subjektu) a předá další informace o podmínkách kupní smlouvy.

1.6 Reklamační řád je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a informuje spotřebitele o způsobu, podmínkách a lhůtách na vyřízení reklamací (dále jen „reklamační řád“). Reklamační řád se vztahuje pouze na uplatnění vad poskytnuté služby tj. zprostředkování a vyřízení příkazu – předání objednávky.

2.Registrace, objednávka a kupní smlouva   

2.1 Registrace v internetovém obchodu www.krasazeny.cz: před provedením první objednávky je zákazník povinen vyplnit registrační formulář na stránkách www.krasazeny.cz (dále jen „registrační formulář“). Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuje zákazník souhlas s těmito VOP a potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů. Na kontaktní emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zákazníkovi zaslán e-mail s registračními údaji (dále jen „registrační údaje“). Zákazník se zavazuje používat registrační údaje při objednávkách na portálu www.krasazeny.cz.

2.2 Objednávka: Objednávku je možné provést elektronicky prostřednictvím portálu www.krasazeny.cz. Provozovatel se zavazuje objednávku zkontrolovat a v zastoupení zákazníka předá objednávku prodávajícímu. Provozovatel portálu krasazeny si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo v obdobných případech.

2.3 Zpracování objednávky: vyplněním a odesláním objednávky zmocňuje a pověřuje zákazník provozovatele k tomu, aby předal vyplněnou objednávku prodávajícímu, který bude mít požadované zboží k dispozici. Současně provozovatel předá zákazníkovi informace, které musí mít před uzavřením kupní smlouvy anebo mu sdělí, kde má takové informace uvedeny prodávající. Pokud s předáním objednávky k vyřízení prodávajícímu nevysloví zákazník nesouhlas do 24:00 hod. téhož dne, ve kterém obdržel informace dle tohoto bodu, bude objednávka závazně předána jménem zákazníka prodávajícímu. Pokud budou informace dle tohoto bodu zaslány zákazníkovi po 20:00 hod., posouvá se lhůta k odmítnutí (vyslovení nesouhlasu) s předáním objednávky k vyřízení prodávajícímu do 24:00 dalšího dne.

2.4  Uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem jako kupujícím a prodávajícím. Okamžik uzavření kupní smlouvy se řídí smluvními podmínkami prodávajícího. Zpravidla je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, dodáním zboží nebo zaplacením kupní ceny prodávajícímu. Provozovatel neručí za závazky prodávajícího.

2.5  Provozovatel se zavazuje, že objednávky zákazníků bude předávat pouze prodávajícímu se sídlem na území České republiky a že svou činností zákazníkům nijak neztíží uplatňování práv z odpovědnosti za vady ani tato práva nijak neomezí. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady poskytovatel zákazníkům v rozumné míře poskytne spolupráci.

3. Přímý nákup a další práva a povinnosti

3.1 Činnost provozovatele portálu krasazeny je pouze prezentace zboží, odborná poradna a zprostředkování spolu s předáním objednávky zákazníka prodávajícímu. Předmětem smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem portálu krasazeny je závazek provozovatele portálu předat objednávku zákazníka prodávajícímu a s tím spojené povinnosti zákazníka a provozovatele portálu alfavitmain. Činnost provozovatele krasazeny  je pro zákazníka bezplatná.    

3.2 Provozovatel může umožnit registrovaným zákazníkům, aby provedli objednávku přímo u prodávajícího (dále jen „přímý nákup“). V takovém případě je zákazník - kupující povinen použít registrační údaje dle bodu 2.1 těchto VOP.

3.3  První objednávka: minimální výše první objednávky je 1 500 Kč vč. DPH ve velkoobchodních cenách. Další objednávky již nejsou omezeny minimální výší, pokud zákazník provede alespoň jednu objednávku v období 6-ti měsíců. Objednávka podaná po uplynutí období 6-ti měsíců bez objednávky musí opět dosahovat výše 1 500Kč vč. DPH. Objednávky nevyhovující těmto parametrům nemusí provozovatel portálu krasazeny zpracovat.

3.4 Informace podle ust. § 1811 odst. 2) písm. a) až c) občanského zákoníku, jsou uvedeny v čl. 1.2 (identifikace provozovatele portálu krasazeny)  a čl. 3.1 (cena zprostředkování a popis služby) těchto VOP. Cenu za použití komunikačních prostředků (internetu, telefonu) si nese každá ze stran sama.

3.5 Zákazník má právo objednávku před podáním provozovateli portálu krasazeny měnit či opravit chyby v souladu s ust. § 1826 odst.1) písm. d) občanského zákoníku. Později může být objednávka měněna již jen po dohodě s provozovatelem portálu krasazeny. Po odeslání prodávajícímu již není změna objednávky možná, ledaže by se dohodl zákazník jako kupující přímo s prodávajícím.  Objednávky nebudou po jejich předání prodávajícímu ukládány.

3.6 V oznámení dle bodu 2.3 sdělí provozovatel portálu krasazeny zákazníkovi informace potřebné pro uzavření kupní smlouvy, zejména identifikaci prodávajícího, specifikaci objednávaného zboží a aktuální cenu zboží dle informací od prodávajícího a to vč. předpokládaného dopravného. Prodávajícím budou sděleny další informace, zejména cena dopravy, čas a způsob dodání atd.

3.7 Zákazník bere na vědomí, že podrobné informace k právu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů a další související informace budou vždy uvedeny u příslušného prodávajícího, který vyřizuje objednávku. Zákazník může využít právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování s provozovatelem portálu krasazeny, ale jen do té doby, než bude smlouva splněna předáním objednávky.

3.8 V případě, že zákazník včas stornuje objednávku, bude mu storno objednávky potvrzeno provozovatelem. Takovým potvrzením je objednávka zrušena. Obdobný postup platí i pro zrušení registrace.

3.9 Pokud zákazník v souladu s obchodními podmínkami prodávajícího získá nebo by měl získat nárok na dopravu zdarma a to zejména v důsledku výše objednávky (dále jen „doprava zdarma“) neodpovídá provozovatel za to, že bude nárok na dopravu zdarma prodávajícím skutečně poskytnut a to ani v případech, kdy ke ztrátě nároku na dopravu zdarma dojde v důsledku snížení hodnoty objednávky z důvodu na straně prodávajícího (např. z důvodu vyprodání určité položky). 

3.10 Provozovatel neodpovídá za vyřízení objednávky prodávajícím a to zejména v případech, kdy prodávající část objednávky nedodá z důvodu vyprodání. Provozovatel poskytne zákazníkovi všechny informace (pokud je bude mít včas) k případnému zrušení objednávky. Zákazník bere na vědomí, že pokud dojde bez dohody ke změně objednávky prodávajícím, nemusí objednávku – dobírku přijmout a to bez sankcí ze strany provozovatele.

4. Reklamace – reklamační řád

4.1 Reklamaci služeb provozovatele portálu (např. nesprávně zpracované objednávky atd.) přijímá provozovatel portálu písemně i formou e-mailu. Kontaktní údaje jsou uvedeny shora v čl. 1.2 těchto VOP.

4.2 Nebude-li dohodnuto jinak bude reklamace vyřízena neprodleně, nejpozději do 30ti dnů. V reklamaci je třeba uvést registrační údaje, kontaktní údaje pro vyřízení reklamace a popsat stručně reklamovanou vadu služeb provozovatele. Zákazník bere na vědomí, že reklamace zboží, tj. uplatnění práv z kupní smlouvy se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který bude pověřen vyřízením objednávky.

4.3 Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zajištění vady. Zákazník zároveň poskytne provozovateli portálu krasazeny nezbytnou součinnost. V případě nesprávně vyřízené objednávky zahrnuje součinnost předání dokladu (kopie) o převzetí dodaného zboží a dalších údajů k tomu aby mohl provozovatel portálu krasazeny zjistit, zda se jedná o vadu jeho zprostředkovatelských služeb či o vadu z kupní smlouvy, za kterou odpovídá prodávající.   

5. Osobní údaje

5.1 Provozovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy pro ochranu a nakládání s osobními údaji. Obecné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.krasazeny.cz.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

6.2 Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného.

6.3. Pokud dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).

6.4 tyto VOP jsou platné od 16.8.2018

 

 

 

Nahoru
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace