Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování nákupu kosmetiky a reklamační řád www.krasazeny.cz

Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování nákupu kosmetiky a reklamační řád www.krasazeny.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na zprostředkování koupě zboží (kosmetiky) v internetovém obchodě www.krasazeny.cz, zejména blíže vymezují práva a povinnosti zákazníka (zájemce o zprostředkování koupě kosmetiky), prodávajícího a zprostředkovatele (provozovatele internetového obchodu). Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.2 Provozovatelem internetového obchodu www.krasazeny.cz je alfamarka s.r.o. IČ: 03815901, se sídlem: sídliště BSS 1504, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (dále též jen  „provozovatel portálu krasazeny“ nebo „provozovatel“).

1.3 Zákazník je osoba, která objednává zprostředkování koupě zboží pomocí internetového portálu www.krasazeny.cz (dále je „zákazník“).   

1.4 Internetový obchod je internetový portál na stránkách www.krasazeny.cz umožňující zákazníkům vyhledávat a objednávat zboží (dále jen „portál krasazeny“). Internetový portál umožňuje zákazníkům nákup kosmetiky a dalších produktů zejm. značky TianDe za velkoobchodní ceny.

1.5  Prodávajícím je distributor nebo dodavatel zboží  či provozovatel velkoskladu – zejména kosmetiky a dalších produktů značky TianDe, kterému provozovatel předává objednávku zákazníka (dále též jen „prodávající“). Před předáním objednávky prodávajícímu informuje provozovatel zákazníka o tom, komu bude objednávka předána (identifikace subjektu) a předá další informace o podmínkách kupní smlouvy.

1.6 Reklamační řád je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a informuje spotřebitele o způsobu, podmínkách a lhůtách na vyřízení reklamací (dále jen „reklamační řád“). Reklamační řád se vztahuje pouze na uplatnění vad poskytnuté služby tj. zprostředkování a vyřízení příkazu – předání objednávky.

2.Registrace, objednávka a kupní smlouva   

2.1 Registrace: před provedením první objednávky je zákazník povinen vyplnit registrační formulář na stránkách www.krasazeny.cz (dále jen „registrační formulář“). Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzuje zákazník souhlas s těmito VOP a potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů. Na kontaktní emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři bude zákazníkovi zasláno přidělené osobní číslo a další přístupové údaje (dále jen „registrační údaje“).. Registrace je dokončena potvrzením registračních údajů uvedených v emailu, který obdrží zákazník od provozovatele v okamžiku první objednávky, přičemž toto potvrzení proběhne formou kliknutí zákazníka na odkaz v tomto mailu uvedený. Zákazník se zavazuje používat registrační údaje při objednávkách na portálu krasazeny. Každý zákazník může mít jen jednu registraci. Odesláním registračního formuláře zároveň zákazník potvrzuje, že již není registrován sám či prostřednictvím jiného subjektu k odběru produktů TianDe.

2.2 Objednávka: Objednávku je možné provést elektronicky prostřednictvím portálu www.krasazeny.cz, nebo emailem. Provozovatel se zavazuje objednávku zkontrolovat a v zastoupení zákazníka předá objednávku vybranému distributorovi dovozci či provozovateli velkoskladu. Provozovatel portálu krasazeny si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena nebo v obdobných případech.

2.3 Zpracování objednávky: vyplněním a odesláním objednávky zmocňuje a pověřuje zákazník provozovatele k tomu, aby předal vyplněnou objednávku prodávajícímu, který bude mít požadované zboží k dispozici. Provozovatel informuje zákazníka formou emailu o tom, kterému prodávajícímu bude objednávka předána, tj. který prodávající jeho objednávku vyřídí. Současně provozovatel předá zákazníkovi informace, které musí mít před uzavřením kupní smlouvy anebo mu sdělí, kde má takové informace uvedeny prodávající. Pokud s předáním objednávky k vyřízení prodávajícímu nevysloví zákazník nesouhlas do 24:00 hod. téhož dne, ve kterém obdržel informace dle tohoto bodu, bude objednávka závazně předána jménem zákazníka prodávajícímu. Pokud budou informace dle tohoto bodu zaslány zákazníkovi po 20:00 hod., posouvá se lhůta k odmítnutí (vyslovení nesouhlasu) s předáním objednávky k vyřízení prodávajícímu do 24:00 dalšího dne.

2.4  Uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem jako kupujícím a prodávajícím. Okamžik uzavření kupní smlouvy se řídí smluvními podmínkami prodávajícího. Zpravidla je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, dodáním zboží nebo zaplacením kupní ceny prodávajícímu.   Provozovatel neručí za závazky prodávajícího.

2.5  Provozovatel se zavazuje, že objednávky zákazníků bude předávat pouze prodávajícím tj. distributorům, dodavatelům a provozovatelům velkoskladů se sídlem na území České republiky a že svou činností zákazníkům nijak neztíží uplatňování práv z odpovědnosti za vady ani tato práva nijak neomezí. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady poskytovatel zákazníkům v rozumné míře poskytne spolupráci. V případě, že by poskytovatel zprostředkoval kupní smlouvu s prodávajícím, který má sídlo mimo území ČR a omezil tak zákazníka v jeho právech z odpovědnosti za vady, nahradí tak zákazníkům způsobenou škodu nebo uspokojí jejich nároky namísto tohoto zahraničního prodávajícího.

3. Přímý nákup a další práva a povinnosti

3.1 Činnost provozovatele portálu krasazeny je pouze prezentace zboží (kosmetika TianDe) a zprostředkování spolu s předáním objednávky zákazníka prodávajícímu. Předmětem smlouvy mezi zákazníkem  a provozovatelem portálu krasazeny je závazek provozovatele portálu předat objednávku zákazníka vhodnému prodávajícímu a s tím spojené povinnosti zákazníka a provozovatele portálu krasazeny. Činnost provozovatele krasazeny je pro zákazníka bezplatná.    

3.2 Provozovatel může umožnit registrovaným zákazníkům, aby provedli objednávku přímo u prodávajícího (dále jen „přímý nákup“). V takovém případě je zákazník - kupující povinen použít registrační údaje dle bodu 2.1 těchto VOP.

3.3  První objednávka: minimální výše první objednávky je 1500Kč vč. DPH ve velkoobchodních cenách. Další objednávky již nejsou omezeny minimální výší, pokud zákazník provede alespoň jednu objednávku v období 6-ti měsíců. Objednávka podaná po uplynutí období 6-ti měsíců bez objednávky musí opět dosahovat výše 1500Kč vč. DPH. Objednávky nevyhovující těmto parametrům nemusí provozovatel portálu krasazeny zpracovat.

3.4 Informace podle ust. § 1811 odst. 2) písm. a) až c) občanského zákoníku, jsou uvedeny v čl. 1.2 (identifikace provozovatele portálu krasazeny)  a čl. 3.1 (cena zprostředkování a popis služby) těchto VOP. Cenu za použití komunikačních prostředků (internetu, telefonu) si nese každá ze stran sama.

3.5 Zákazník má právo objednávku před podáním provozovateli portálu krasazeny měnit či opravit chyby v souladu s ust. § 1826 odst.1) písm. d) občanského zákoníku. Později může být objednávka měněna již jen po dohodě s provozovatelem portálu krasazeny. Po odeslání prodávajícímu již není změna objednávky možná, ledaže by se dohodl zákazník jako kupující přímo s prodávajícím.  Objednávky nebudou po jejich předání prodávajícímu ukládány.

3.6 V oznámení dle bodu 2.3 sdělí provozovatel portálu krasazeny zákazníkovi informace potřebné pro uzavření kupní smlouvy, zejména identifikaci prodávajícího, specifikaci objednávaného zboží a aktuální cenu zboží dle informací od prodávajícího a to vč. předpokládaného dopravného. Prodávajícím budou sděleny další informace, zejména cena dopravy, čas a způsob dodání atd.

3.7 Zákazník se zavazuje, že po stornování objednávky dle bodu 3.4 těchto VOP neobjedná totožné či obdobné zboží u některého z prodávajících přímo bez využití registračních údajů či bez zprostředkování provozovatele portálu krasazeny.  V případě porušení této povinnosti a dále také v případě porušení povinnosti dle bodu 3.2 těchto VOP se zákazník zavazuje se zaplatit provozovateli portálu krasazeny smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý případ porušení této povinnosti.

4. Reklamace – reklamační řád

4.1 Reklamaci služeb provozovatele portálu (např. nesprávně zpracované objednávky atd.) přijímá provozovatel portálu písemně i formou e-maliu. Kontaktní údaje jsou uvedeny shora v čl. 1.2 těchto VOP.

4.2 Nebude-li dohodnuto jinak bude reklamace vyřízena neprodleně, nejpozději do 30ti dnů. V reklamaci je třeba uvést registrační číslo, kontaktní údaje pro vyřízení reklamace a popsat stručně reklamovanou vadu služeb provozovatele. Zákazník bere na vědomí, že reklamace zboží, tj. uplatnění práv z kupní smlouvy se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který bude pověřen vyřízením objednávky.

4.3 Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zajištění vady. Zákazník zároveň poskytne provozovateli portálu krasazeny nezbytnou součinnost. V případě nesprávně vyřízené objednávky zahrnuje součinnost předání dokladu (kopie) o převzetí dodaného zboží a dalších údajů k tomu aby mohl provozovatel portálu krasazeny zjistit, zda se jedná o vadu jeho zprostředkovatelských služeb či o vadu z kupní smlouvy, za kterou odpovídá prodávající.   

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

5.2 Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného.

5.3. Pokud dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je Česká obchodní inspekce (bližší informace na www.coi.cz).

5.4 tyto VOP jsou platné od 7.4.2015.

 

Nahoru